nakagoski36

JXCスキー育成会 中郷区体育協会 歩くスキーとXCスキー大会

第36回中郷歩くスキーとクロスカントリースキー大会の申し込み開始

中郷区まちづくり振興会HPに、第36回中郷歩くスキーとクロスカントリースキー大会の情報が公開されました。

詳細は「こちら」からご確認下さい。

-JXCスキー育成会, 中郷区体育協会, 歩くスキーとXCスキー大会